Maulana Yasir Naqvi

maulana-yasir-naqvi-yaimam-2016

Maulana Yasir Naqvi
Muharram Pakistan

TO JOIN US ON FACEBOOK CLICK LIKE. yaimam-bannar-yaimam-11

 Please recite a Surah Fateha for all Merhoom Momineen and Mominaat.